Regulamin i Polityka prywatności

1. Regulamin dotyczy wszystkich zakupów dokonanych zarówno na adamkin.pl 

2. Właścicielem witryny i wszystkich produktów jest:  

KEEP GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OSIEDLE 1 MAJA 28D/3

44-304 WODZISŁAW ŚLĄSKI

KRS: 0001084771

REGON: 527578780, NIP: 6472606351

KONTO ING: PL 19 1050 1070 1000 0090 8333 0515


e-mail: biuro@adamkin.pl 

kom. 669-998-929

Właściciel jest jednocześnie akceptantem, na rzecz którego usługi płatnicze realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24.

3. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne, że klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się na wszystkie jego postanowienia.

4. Jeśli jakikolwiek produkt, forma płatności, czy też etap transakcji budzi wątpliwości, to prosimy przed zakupem o wyjaśnienie tego drogą mailową.

5. Na wszystkie zapytania mailowe odpowiadamy od 2-5 dni roboczych. Zapytania należy kierować na adres biuro@adamkin.pl.

6. Realizacja zamówienia w zależności od formy to czas od 1-5 dni. W indywidualnych przepadkach może się wydłużyć o czym klient zostanie powiadomiony mailowo.

7. W przypadku wydłużenia okresu, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia i zwrotu pełnej kwoty jaką wpłacił, na konto z którego płatność została dokonana.

8. W przypadku opóźnień i jakichkolwiek uchybień w realizacji zamówienia, klient nie będzie rościł sobie praw do zadośćuczynienia czy odszkodowania. 

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW:

9. Klient w każdym momencie może złożyć reklamację. Firma Keep Grow sp. z o. o. ustosunkuje się do niej w terminie do 14 dni.

10. Klient ma prawo zwrócić zamówiony towar w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podawania przyczyny. Zwrot wpłaconej należności zostanie zwrócona na konto z którego płatność została wykonana w terminie do 14 dni od przyjęcia rezygnacji.

10.1. Rezygnacja z programów i kursów on line opartych o uczestnictwo na żywo bądź cykliczną wysyłkę materiałów jest możliwa do 2-ch dni/partii materiału od rozpoczęcia kursu. (Po tym terminie uznaje się, że zamówiony produkt, usługa spełnia oczekiwania zamawiającego).

11. Zwroty,  reklamacje, rezygnacje należy zgłaszać mailowo pod adresem biuro@adamkin.pl Inna forma nie będzie uwzględniona. 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

13. Wszystkie kwestie nieuregulowane rozpatrywane będą indywidualnie na drodze polubownej.

14. W przypadku konieczności rozwiązania sporu na drodze sądowej. Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów: 

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży; 

b. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia; 

c. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia; 

d. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień w zakładce Twoje Konto>Zamówienia. 

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży oraz w odrębnym Regulaminie Świadczenia Usług drogą elektroniczną. 

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych. 

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta; 

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; 

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy ani Sklepu; 

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów. 

6. Klient zobowiązany jest również do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; 

b. niepodejmowania działań takich jak: 

– rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); – podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; – modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów; – nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Korzystając mojej strony internetowej, bloga, sklepu oraz innych witryn, stron lądowania, platform e-learnigowych w domenie www.adamkin.pl z oznacza, że akceptujesz zapisy i warunki  Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.adamkin.pl oraz w sklepie internetowym znajdujących się w tej samej domenie. Zawiera również politykę i zasady korzystania z usługi Newsletter.

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć miejsce w przypadku konieczności przesyłania wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami.

W przypadku komunikacji o charakterze marketingowym, możesz w każdej chwili z niej zrezygnować przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości e-mail. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami poprzez adres: email biuro@adamkin.pl. Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych za pośrednictwem SMS skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości email: biuro@adamkin.pl podając numer telefonu, który ma zostać usunięty z bazy numerów.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

  • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
  • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w warsztatach, szkoleniach; 
  • zgłosiłeś swój udział w warsztatach, szkoleniach.

Administratorem strony i danych osobowych jest Adam Kin, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Kin, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies należy  kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@adamkin.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.adamkin.pl, sklepu oraz innych witryn, stron lądowania, platform e-learnigowych nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Data publikacji aktualnej Polityki prywatności znajduje się na dole strony

DEFINICJE

„Administrator” – KEEP GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OSIEDLE 1 MAJA 28D/3, 44-304 WODZISŁAW ŚLĄSKI, KRS: 0001084771, REGON: 527578780, NIP: 6472606351

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona”, „witryna” – strona internetowa, blog, sklep,  strona lądowania lub inne graficzne, tekstowe lub tekstowo graficzne zestawienia informacyjne lub handlowe znajdujące się w domenach www. adamkin.pl, www.mistrzostwozycia.eu

“Fanpage” lub “Grupa na Facebooku” – strona Adam Kin Uniwersytet Szczęśliwości, której administratorem na platformie Facebook jest Adam Kin i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji,  oraz grupy powiązane działalnością z firmą których administratorem na platformie Facebook jest Adam Kin i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji.

„Newsletter”– jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o istotnych z punktu widzenia Administratora działaniach i treściach w ramach prowadzonej działalności  w tym również marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.Aby należycie dopełnić formalności  należy wypełnić zamieszczony na stronie  formularz, zaznaczyć niezbędne zgodny oraz potwierdzić zapis klikając link w mailu potwierdzającym zapis wysłanym na podany wcześniej adres email.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Podawane przez Użytkownika za pomocą stosownych formularzy na stronie  dane osobowe są  przekazywane dobrowolnie

3.  Administrator  zbiera i przetwarza tylko dobrowolnie podane. Wyjątek stanowią dane zbierane automatycznie (za pomocą plików cookies oraz danych logowania, adres IP użytkownika, nazwa domeny, info o przeglądarce, i systemie itp.  Automatycznie pobrane dane używane są do lepszej personalizacji oferty, oraz wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone personalnie z danymi poszczególnych Użytkowników.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie newslettera, informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, lub ofert handlowych partnerów Administratora  o ile wyraził on stosowną zgodę lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika  w  domenach  adamkin.pl, fanpage’a AdamKin Uniwersytet Szczęśliwości, oraz grup : tematycznych Administratora przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

· dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

· wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

· udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

· rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

· ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

· kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

· przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

· tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

· archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

· analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

· wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

· zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

· zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

· zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

· badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże pewne informacje mogą  co do zasady zostać określone jako obowiązkowe. Brak tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji wykonania usługi i/lub zlecenia.

7.  Podane przez Użytkownika dane obowiązkowe będą przetwarzane anonimowo (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.W celu realizacji powyższego należy skontaktować się z administratorem pod adresem biuro@adamkin.pl.

Użytkownika może cofnąć zgodę, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

10. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

· przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

· przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

· do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

· do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

· do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

11. Podanie wymaganych danych osobowych Użytkownika jest niezbędne aby skorzystać z produktów i usług administratora w ramach oferowanej na stronie usługi/produktu

12. Jeśli na stronie pojawią się linki przenoszące do witryn innych niż administratora, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami polityki prywatności tych stron. Administrator nie odpowiada za treści tych witryn.13. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

14. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

15. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

– GetResponse, Spółką Akcyjną, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego FreshMail, przechwytywania i przechowywania leadów

– nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

– Właścicielem i operatorem serwisu Przelewy24 jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail

– Facebook Poland Sp. z o.o.  – w celu obsługi fanpage i zbierania leadów za pomocą FB Messenger – w celu obsługi marketingu fb

– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.

16. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

17. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

19. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

15. Dane klientów gromadzone są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.16. Składając zamówienie  klient wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych w celach realizacji transakcji oraz w celach marketingowych. (Nowości oferty, newslettery, produkty partnerów).17. Dane osobowe nie są odsprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim.18. W każdej chwili klient ma prawo do wgłądu, poprawieni lub całkowitego usunięcia swoich danych z bazy.

Nota prawna

1. Proponowana terapia / warsztat (Nowe Ustawienia Rodzin według Berta Hellingera i/lub Pojednanie z Rodzicami w wizualizacji z elementami Terapii Mocnego Trzymania według Prekop) nie stanowi zabiegów medycznych i nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie jest tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych. Jej celem jest profilaktyka oraz wspieranie klienta w jego powrocie do zdrowia zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Daje dodatkowo informację na temat zaistniałej sytuacji z punktu widzenia systemu rodzinnego oraz mając na uwadze zaburzenia w obrębie podstawowych więzi i relacji.Zastrzegam sobie prawo do łączenia metod w ramach jednej sesji i / lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z klientem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, ilości odbytych szkoleń i/ lub warsztatów terapeutycznych w charakterze klienta (z naciskiem na pracę własną!) oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne i/lub warsztaty) każdy uczestnik podejmuje dobrowolnie.

2. Treści, opisy jak i programy  rozwojowe opisane na stronie podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich.  Prawa autorskie należą do Adama Kin. Autor nie wyraża zgody na  kopiowanie i powielanie treści w całości ani fragmentów bez zgody autora

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona zbiera tylko i wyłącznie pliki cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika strony  i służą do lepszej personalizacji treści ect. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) personalizacji  zawartości stron internetowych do sposobu użytkowania (optymalizacji)

b) tworzenia statystyk, pozwalających lepiej poznać potrzeby i zachowania użytkownika, co pomaga w optymalizacji strony.  

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka,  Pixel Fasttony, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, LinkedIN, You Tube, Instagram

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności: 24.10.2022 r.